05 februari 2024

Bestuurder Jan de Reus van provincie Flevoland over de Lelylijn  

Jan de Reus is gedeputeerde van provincie Flevoland. In zijn portefeuille zitten onder andere ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit, openbaar vervoer en infrastructuur. De Reus is lid van de Stuurgroep Lelylijn. 

Wat kan de Lelylijn betekenen voor uw provincie?
“In Flevoland willen wij een forse bijdrage leveren aan de woningbouwopgave in Nederland. Het gaat ons daarbij niet alleen om groei, belangrijker is de verbetering van de brede welvaart. Inwoners moeten hier met plezier kunnen wonen én werken én recreëren. Daarnaast is bereikbaarheid met de rest van Nederland belangrijk. Ik verwacht dat de Lelylijn hierop een positieve invloed zal hebben. Het spoor zal de Randstad en een stad zoals Groningen dichter bij elkaar brengen”.

Heeft Flevoland behoefte aan meer en ander openbaar vervoer? 
“In de Noordoostpolder, een landelijk gebied met een lage bevolkingsdichtheid, is het huidige openbaar vervoer per bus niet altijd efficiënt. Daarom zoeken we naar andere openbaarvervoersmogelijkheden, waarbij de trein een belangrijke rol speelt voor de verbinding met de rest van Nederland. Aanvullend daarop kan het vraaggericht vervoer de meer landelijke gebieden van Flevoland ontsluiten.  

De Lelylijn kan alleen gaan rijden als tussen Almere en Amsterdam de knelpunten op het spoor worden opgelost. Het spoor bij Almere zit over een aantal jaren namelijk helemaal vol. Wat mij betreft is de Lelylijn ook onlosmakelijk verbonden met de realisatie van de IJmeerverbinding.”  

Hoe ziet u uw rol binnen de stuurgroep Lelylijn?  
“Ik behartig de belangen van Flevoland. Ik ben voorstander van de Lelylijn en als Flevoland vinden we het belangrijk dat de treinen straks stoppen in Emmeloord en Lelystad. De provincie Flevoland heeft ambitieuze plannen voor woningbouw, met meer dan 100.000 nieuwe woningen, voornamelijk in Almere en Lelystad, maar ook in de Noordoostpolder en Urk. Deze uitbreiding is alleen haalbaar als de bereikbaarheid van deze gebieden verbetert. De Lelylijn speelt hierin een cruciale rol.” 
  
Hoe betrekt u uw achterban bij de Lelylijn?  
“Het is belangrijk dat iedereen binnen en buiten het project kan weten wat er speelt. Het projectteam Lelylijn organiseert verschillende bijeenkomsten en sessies. Daarnaast kan meer zichtbaarheid op bijvoorbeeld social media goed helpen.”  

“In mijn verschillende rollen kom ik in aanraking met uiteenlopende belangen. Flevoland neemt een centrale positie in tussen Amsterdam – Zwolle en Noord-Nederland. Dat betekent dat ik aan verschillende tafels zit. Zo doe ik mee in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de Regio Zwolle en het Deltaplan voor Noordelijk Nederland en neem ik deel aan de MIRT-overleggen met het rijk. Deze regio’s verschillen, maar allemaal zien wij de noodzaak om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Door mijn verschillende rollen sta ik op het snijvlak van diverse regionale prioriteiten. Iedereen verwacht dat ik een voorkeur uitspreek; is Zwolle het belangrijkst, of toch Noordelijk Nederland, of de MRA? Er zijn veel belangen in het spel en het is een kunst om hiermee om te gaan en een evenwicht te vinden.” 

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan