06 maart 2024

Johan Hamster van Provincie Groningen over de Lelylijn

Johan Hamster is geboren en getogen in Stadskanaal, studeerde filosofie en was meer dan 10 jaar wethouder in Stadskanaal. Sinds januari 2022 is hij gedeputeerde bij de provincie Groningen met Mobiliteit, Energie, Klimaat en Water in zijn portefeuille. Hamster is lid van de Stuurgroep Lelylijn.   

Wat kan de Lelylijn betekenen voor uw provincie? 
“De Lelylijn is geen doel op zich. Net als de Nedersaksenlijn en verbetering van bestaand spoor, is de Lelylijn nodig om het Deltaplan Noordelijk Nederland te realiseren. En daarmee de brede welvaart in de regio te versterken. Voor de provincie Groningen betekent het dat deze drie verbindingen cruciaal zijn en in samenhang zorgen voor de noodzakelijke schaalsprong in de bereikbaarheid van Noordelijk Nederland en dus ook onze provincie. 

Door de brede welvaart te versterken, pakken we sociaaleconomische uitdagingen aan. Een mobiliteitsnetwerk met optimale aansluiting tussen nationale, regionale en lokale verbindingen is daarin heel belangrijk. Zo kunnen we vervoersarmoede en sociaaleconomische ongelijkheid verkleinen, en voorzieningen en talentvolle jongeren behouden in onze dorpen en kernen. Brede welvaart betekent in Groningen ook het behoud en versterken van de hoge kwaliteit van onze leefomgeving en onze eigen lokale identiteit voor toekomstige generaties. De Lelylijn sluit als maatregel uit het Deltaplan goed aan bij de uitwerking van Nij Begun, bijvoorbeeld in het Nationaal Programma Groningen en de Sociale Agenda. 

De Lelylijn is niet alleen regionaal en nationaal, maar ook internationaal relevant. Met de Wunderline zetten we samen met Duitsland een belangrijke stap in de richting. Met de Lelylijn is het verder opwaarderen van deze internationale verbinding een stap dichterbij.”

Is er op dit moment een behoefte aan meer of ander openbaar vervoer in uw provincie? 
“Kijkend naar de maatschappelijke opgaven is goed openbaar vervoer belangrijk. Als provincie staan we aan de lat om een stevige ruggengraat te creëren voor dit systeem; binnen de provincie, maar ook in de verbindingen regionaal, landelijk en internationaal. De Lelylijn is, net als het bestaande spoor en de Nedersaksenlijn, onderdeel van deze (noodzakelijke) ruggengraat.

Wat is uw rol bij project de Lelylijn?
“Binnen het project Lelylijn werken regionale overheden nauw samen met het Rijk. Ondanks dat we nog heel vroeg in het proces zitten, wordt naar alle geluiden in de regio geluisterd, wordt de inbreng afgewogen, meegenomen en verwerkt. Door middel van de raadpleging (PWE) is zelfs de Nederlandse bevolking al gevraagd mee te denken. En met de uitkomsten daarvan zijn onder andere de doelstellingen van het project aangescherpt. Ook als bestuurders hebben we goed contact over inhoud, lobby en afstemming over de Lelylijn maar ook over het Deltaplan.“


Hoe betrekt u uw achterban bij dit project?

“De komende maanden werkt het projectteam toe naar een eindresultaat dat we bespreken in het Bestuurlijk Overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) in november. Ik vind het belangrijk dat onze Provinciale Staten maar ook de colleges en gemeenteraden goed worden meegenomen. Het projectteam Lelylijn organiseert hiervoor informatieve bijeenkomsten in de regio.”   

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan