27 juni 2024

Bijeenkomsten met jongeren

De projectorganisatie Lelylijn vindt het belangrijk om jongeren zoveel mogelijk bij het onderzoek naar de Lelylijn te betrekken. We zijn met hen in gesprek tijdens workshops, speeddates, presentaties en debatten op onderwijsinstellingen (mbo, hbo en universiteiten) en bij studentenverenigingen. Daarnaast werken we samen met stagiairs en trainees; in de Adviesraad van het project Lelylijn zitten twee jongeren van de Student Advies Commissie Groningen (SAC).

Hieronder volgt een korte terugblik van de bijeenkomsten met jongeren de afgelopen weken.

Mega Tienskipdag in Drachten 22 mei 2024

Driehonderd mbo-studenten van Firda in Drachten namen deel aan de Mega Tienskipdag. Doel van stichting Tienskip is om jongeren kennis te laten maken met de politiek en wat ze er zelf in kunnen doen. Tijdens deze dag bedachten de jongeren oplossingen voor lokale problemen waar zij tegenaan lopen, zoals het openbaar vervoer netwerk in het noorden, straatverlichting, afval, respect en mentale gezondheid. Ze werkten aan diverse projecten en maatschappelijke vraagstukken, waaronder de Lelylijn.

Enkele mbo-studenten gaven aan dat zij een treinstation in Drachten handig zouden vinden, omdat dit bijdraagt aan een betere bereikbaarheid van Noord-Nederland. Verder benadrukten zij enkele aandachtspunten, zoals de behoefte aan aanvullend openbaar vervoer, hun zorgen over het aanbod van betaalbare starterswoningen en het belang van rekening houden met natuur en dieren.

Jongerendebat 27 mei 2024

Op maandag 27 mei organiseerde de Student Advies Commissie Groningen in samenwerking met de projectorganisatie Lelylijn en de ANWB een debat voor jongeren uit Groningen en omstreken in het Groninger Forum over kansen en uitdagingen van de Lelylijn. Jongeren konden actief meepraten en ideeën delen. Er was een paneldiscussie met René Paas (Commissaris van de Koning in Groningen), Jorien Bakker (Bestuurlijk Ambassadeur van de Noord-Nederlandse natuur), Aleid Brouwer (Bijzonder Hoogleraar Brede Welvaart en kansen(on)gelijkheid/ senior onderzoeker), en Tom Busscher (studentadviseur van de SAC Groningen).

De jongeren benoemden de volgende punten als voordelen van de Lelylijn: duurzaamheid, verbeterde treinreizen, bereikbaarheid, kansengelijkheid en oplossingen voor spoorproblemen. Hun belangrijkste zorgen waren de impact op natuur en omgeving, en de lange ontwikkeltijd. Toch vond de meerderheid van de jongeren dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Tijdens het jongerendebat kwam naar voren dat ze uiteenlopende meningen hadden over prioriteiten en over specifieke aspecten zoals het tracé.

Tijdens het gespreksonderwerp ‘werk’ gaf een van de jongeren aan: “Ik denk dat de Lelylijn kan helpen om je werkwereld groter te maken, vooral omdat veel bedrijfskernen in het midden van het land zitten. Ik wil namelijk in Groningen blijven wonen, want dat vind ik een mooie plek.”

De Student Advies Commissie adviseert om jongeren en jong werkenden te blijven betrekken en informeren in verdere fasen van het project.

De uitkomsten van het onderzoek en het debat worden meegenomen naar de Adviesraad van de Lelylijn, waar Rebekka de Witte en Tom Busscher de jongeren vertegenwoordigen.

Sfeerimpressie

Bekijk hier een korte sfeerimpressie van het Jongerendebat.

Bekijk hier de bevindingen naar aanleiding van het Jongerendebat, van de Student Advies Commissie Groningen.

Studentenvereniging Bernlef – Sprekkersjûn Lelyline – 13 juni 2024

De projectorganisatie van de Lelylijn verzorgde een presentatie over de Lelylijn tijdens de sprekersavond van de Friese studentenvereniging Bernlef in Groningen. Geïnteresseerde studenten van diverse studies stelden vragen en namen deel aan een groepsdebat, waarbij 10 van de 15 aanwezigen voorstander van de Lelylijn waren, omdat volgens hen ‘stilstand is achteruitgang’ betekent. Zij noemden onder andere de volgende voordelen van de Lelylijn: een snelle verbinding met de Randstad, meer baanmogelijkheden, een station in Drachten, grotere kansengelijkheid en positieve effecten voor de economie.

Als nadelen noemden zij onder meer: dure treinkaartjes, stijgende huizenprijzen, Randstedelingen die huizen opkopen, minder geld beschikbaar voor investeringen in de Friese taal, de mogelijke impact op het behoud van de Friese cultuur en de identiteit van Fryslân.

NHL Stenden

NHL Stenden is door gemeente Heerenveen gevraagd mee te denken over impact Lelylijn op Heerenveen. Derdejaars gaan hier na de zomer mee aan de slag. Onze medewerking is gevraagd voor informatie en mede beoordelen van het werk van de studenten. Binnenkort meer informatie via social media.

TU Delft

Studenten van de bacheloropleiding Civiele Techniek aan de TU Delft hebben bij het vak ‘Integral Design of Infrastructure’ ervaren hoe het is om in een projectteam aan de Lelylijn te werken. In vijf grote teams hebben meer dan 100 studenten de opdracht gekregen om verschillende knelpunten en mogelijkheden te verkennen en op te lossen op mogelijke trajecten tussen Lelystad-Groningen/Leeuwarden. De projectorganisatie Lelylijn heeft tijdens het vak een gastcollege verzorgd en de campus tweemaal bezocht om te luisteren naar de presentaties van de studenten en hen feedback te geven. Op 28 juni vonden de eindpresentaties plaats.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan