19 december 2023

Lelylijn definitief op Europese spoorkaart

In Brussel is een akkoord bereikt over het toevoegen van de Lelylijn als belangrijke spoorverbinding op het Europese spoornetwerk. De EU vraagt daarbij aan Nederland om de Lelylijn uiterlijk in 2050 te realiseren.

Daarmee wordt een ontbrekende schakel in de Europese verbindingen vervuld. Met het toevoegen van de Lelylijn aan het TEN-T netwerk kan Noord-Nederland de rol als toegangspoort tussen West- en Noord-Europa nog beter vervullen.

Matthijs de Vries, gedeputeerde voor de provincie Fryslân en voorzitter van de Noordelijke samenwerking Mobiliteit, reageert verheugd op het nieuws: “De aanleg van de Lelylijn is in het belang van de ontwikkeling van een sterk en duurzaam Europees spoornetwerk. Het is goed nieuws dat zowel het Europees Parlement als de lidstaten dit bevestigen met het akkoord dat zij hier gisteren over hebben bereikt. Daarnaast is de kans reëel dat over een aantal jaar de Lelylijn wordt opgewaardeerd naar het uitgebreide kernnetwerk, waardoor de Lelylijn onderdeel zal uitmaken van het Europese HSL-netwerk. Uitdaging is nog wel dat financiering van de Lelylijn tijdens de formatie geregeld moet worden om in 2024 de, eerder door het Kabinet toegezegde, startbeslissing te kunnen nemen.”

In december 2022 spraken alle Europese lidstaten reeds steun uit voor het toevoegen van de Lelylijn aan het TEN-T netwerk en in april dit jaar stemde het Europees Parlement, op initiatief van een groep Nederlandse, Duitse, Deense en Zweedse Europarlementariërs, hier ook voor. Ook onderschreef het Europees Parlement het belang van het doortrekken van de Lelylijn naar de HSL-verbinding Hamburg / Scandinavië.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat): “Het Europese TEN-T netwerk zorgt voor een samenhangend Europees spoornetwerk met steeds betere verbindingen. Ik vind het belangrijk dat dit informele akkoord de ruimte geeft om het netwerk de komende jaren aan te passen voor nieuwe lijnen. Dit biedt mogelijkheden voor de Lelylijn. Voor nu wordt de Lelylijn opgenomen in het uitgebreide TEN-T netwerk. Nederland wil graag dat de toekomstige lijn wordt opgenomen in het uitgebreide kernnetwerk omdat dit het belang van deze verbinding onderstreept en de kansen op Europese subsidies vergroot. Nu de Europese Unie het mogelijk maakt dat het TEN-T netwerk de komende jaren kan worden aangepast, blijven de mogelijkheden daarvoor bestaan. Daar ben ik blij mee en is ook passend voor een treinverbinding die nog gerealiseerd moet worden.”

Context:

Zowel het Europees Parlement als de Raad moeten nog officieel instemmen met het voorlopige akkoord dat is bereikt door de onderhandelaars. Dit zal begin 2024 gebeuren. Zodra deze formaliteit is afgerond wordt het herziene TEN-T netwerk met bijbehorende verplichtingen van kracht.

Oorspronkelijk bericht en afbeelding via SSN

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan