01 november 2023

Onderzoek naar drie routes / basisalternatieven voor de Lelylijn

Het projectteam Lelylijn onderzoekt drie basisalternatieven of routes voor de Lelylijn:

*Bundelingsalternatief, bundeling met A6/A7/A32
*Zuidelijk alternatief, via Emmeloord – Assen
*Afsluitdijk alternatief

Het onderzoek naar de Lelylijn betreft een MIRT-onderzoek, een eerste stap in de MIRT-procedure. (MIRT is het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport, het Rijksinvesteringsprogramma voor projecten en programma’s in de fysieke leefomgeving.) In deze onderzoeksfase is het belangrijk dat er meerdere alternatieven worden onderzocht. Deze alternatieven dienen de reikwijdte van mogelijke oplossingen weer te geven, zowel geografisch als qua karakteristieken van een oplossing. In dit geval: snelle treinen die niet vaak stoppen en langzamere treinen die wel vaak stoppen, een route die bundelt met de snelweg en alternatieve routes die een ander gebied doorkruisen.

Daarbij staat de deadline vast: het bereikbaarheidsonderzoek moet voor de zomer van 2024 tot resultaten leiden. Dit geeft een grote onderzoekslast met een korte doorlooptijd voor een dergelijk onderzoek. Er is daarom toegewerkt naar drie basisalternatieven, waarmee voldoende bandbreedte aanwezig moet zijn om het spectrum van de te onderzoeken alternatieven te kunnen dekken. De verschillende basisalternatieven dienen voldoende onderscheidend van elkaar te zijn. Met het onderzoeken van drie alternatieven is de verwachting dat we een duidelijk beeld van de kosten kunnen geven. Dat is de informatie die in deze fase opgeleverd moet worden.

Het projectteam beseft dat er nog veel meer mogelijke ‘Lelylijnen’ zijn te bedenken. Deze drie alternatieven geven voor deze fase echter goed de randen van het speelveld weer en geven daarmee inzicht in de verschillende aspecten die een rol spelen bij een toekomstige Lelylijn.

Lees meer in de rapportage ontwerpsessies Lelylijn. Deze rapportage is het resultaat van het eerste deel van de MIRT-voorbereidingsfase.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan