01 november 2023

Onderzoek naar drie routes / basisalternatieven voor de Lelylijn

Het projectteam Lelylijn onderzoekt drie basisalternatieven of routes voor de Lelylijn:

*Bundelingsalternatief, bundeling met A6/A7/A32
*Zuidelijk alternatief, via Emmeloord – Assen
*Afsluitdijk alternatief

Het onderzoek naar de Lelylijn betreft een MIRT-onderzoek, een eerste stap in de MIRT-procedure. (MIRT is het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport, het Rijksinvesteringsprogramma voor projecten en programma’s in de fysieke leefomgeving.) In deze onderzoeksfase is het belangrijk dat er meerdere alternatieven worden onderzocht. Deze alternatieven dienen de reikwijdte van mogelijke oplossingen weer te geven, zowel geografisch als qua karakteristieken van een oplossing. De verschillende basisalternatieven dienen voldoende onderscheidend van elkaar te zijn. In dit geval: snelle treinen die niet vaak stoppen en langzamere treinen die wel vaak stoppen, een route die bundelt met de snelweg in een drukker bevolkt gebied en alternatieve routes die een ander soort  en rustiger gebied doorkruisen met minder stations bijvoorbeeld.

Daarbij staat de deadline vast: het bereikbaarheidsonderzoek moet voor de zomer van 2024 tot resultaten leiden. Dit geeft een grote onderzoekslast met een korte doorlooptijd voor een dergelijk onderzoek. Er is daarom toegewerkt naar drie basisalternatieven. Met het onderzoeken van drie alternatieven is de verwachting dat we een duidelijk beeld van de rijtijden en toegevoegde waarde van de lijn en de kosten kunnen geven. Dat is de informatie die in deze fase opgeleverd moet worden.

Het projectteam beseft dat er nog veel meer mogelijke ‘Lelylijnen’ zijn te bedenken. Deze drie alternatieven geven voor deze fase echter goed de randen van het speelveld weer en geven daarmee inzicht in de verschillende aspecten die een rol spelen bij een toekomstige Lelylijn.

Samen met betrokkenen van Rijk en Regio

De beelden van de basisalternatieven worden nu in nauwe samenwerking met betrokkenen vanuit Rijk en Regio vormgegeven. Samen met collega’s van waterschappen, gemeentes, provincies, ProRail, RWS en andere overheidsorganisaties verrijken we de inzichten. We kijken hierbij naar de inpassing in landschappelijk gebied (natuur en beschermde diersoorten), stedelijke uitdagingen (bestaande gebouwen en infrastructuur), de staat van de ondergrond (zachte veengrond, klei of zandgronden), waterlichamen, grondwater en de vele andere infrastructuur en energiesystemen die we op de verschillende routes tegenkomen.

Lees meer over de eerste fase van dit onderzoek in de rapportage ontwerpsessies Lelylijn. Deze rapportage is het resultaat van het eerste deel van de MIRT-voorbereidingsfase die in de zomer van 2023 is opgeleverd.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan