20 september 2023

Onderzoeken Lelylijn van start: Bureaus aan de slag met uitwerken alternatieven en Ontwikkelperspectief

De projectorganisatie Lelylijn heeft opdrachten verstrekt aan bureaus om een aantal vervolgonderzoeken voor het onderzoek naar de Lelylijn uit te voeren.

Studio Bereikbaar gaat de verkennende Houtskoolschets uitwerken naar denkrichtingen in scenario’s voor het NOVEX Ontwikkelperspectief. Studio Bereikbaar onderzoekt een situatie met en een situatie zonder de Lelylijn. Hierbij wordt uitgegaan van bundeling van de Lelylijn met de snelwegen A6/A7/A32. De programmatische opgaven voor het Lelylijngebied en de ruimtelijke neerslag daarvan worden in beeld gebracht. 

Het Ontwikkelperspectief is rond de zomer van 2024 gereed om als basis voor de besluitvorming van de Startbeslissing voor een MIRT-Verkenning voor de Lelylijn te dienen in november 2024.

Naast de opdracht van Studio Bereikbaar worden verdiepende onderzoeken uitgevoerd op de thema’s economie, wonen, natuur & landschap. 

Arcadis gaat in een consortium met PosadMaxwan, Significance en Berenschot een onderzoek doen naar verschillende mogelijke routealternatieven voor de Lelylijn. De onderzoekers werken het ontwerp van verschillende alternatieven uit en kijken naar de mogelijke kosten van de ontwerpbouwstenen van de Lelylijn. Het gaat om

het maken van verschillende dienstregelingen die passen bij de alternatieven. Ook bekijken de onderzoekers de exploitatiekosten, het ontwerp en raming van infrastructuur van de verschillende Lelylijn-bouwstenen. Deze bouwstenen gaan over afwegingen rond specifieke locaties in Noordelijk Nederland of bijvoorbeeld over de impact rond Amsterdam of richting Duitsland. Bij elke bouwsteen zijn verschillende ontwerpuitdagingen. De resultaten worden in het najaar van 2024 aangeboden voor besluitvorming.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan