30 november 2023

Waardevolle regionale sessies Bereikbaarheidsonderzoek

Kostenraming Leeuwarden Lelylijn

Ruim 100 experts op het gebied van onder andere landschap, spoor, vervoer, water, ecologie, landschap en stedenbouw hebben de eerste resultaten van het onderzoek naar de verschillende alternatieven voor de Lelylijn doorgenomen. In een aantal sessies in de provincies Groningen (samen met Drenthe), Fryslân en Flevoland gingen ze met elkaar aan de slag. Het doel is uiteindelijk om medio 2024 een kostenraming te hebben.

Op hoofdlijnen zijn knelpunten en mogelijk kostbare ingrepen in kaart gebracht. Denk aan het passeren van (water)wegen en natuurgebieden, maar ook de inpassing bij bewoond gebied.
Aanvullende inzichten en oplossingsrichtingen passeerden de revue. Evenals welke gebieden bij voorkeur vermeden moeten worden.

Voor het bereikbaarheidsonderzoek worden in februari opnieuw sessies gehouden. Dan wordt meer op detailniveau naar de routes en alternatieven gekeken. Hierbij worden ook de provincies Noord-Holland en Overijssel betrokken net als de gemeenten in die provincies waar een mogelijk Lelylijn-alternatief langs kan komen. Ook de provincie Drenthe is hierbij aangehaakt.

Het bereikbaarheidsonderzoek moet voor de zomer van 2024 tot resultaten leiden: drie mogelijke routes/alternatieven met een kostenraming.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan