30 april 2024

Platform Oude Riet aan het woord

Het Platform Oude Riet maakt zich zorgen over de invloed van de Lelylijn op de natuur. Het platform vraagt aandacht voor het beekdalstelsel van de Oude Riet. Dit zijn beken, diepen en fossiele resten van wat ooit een zeearm was die vanuit de Lauwerszee landinwaarts stroomde. Joost Eskes, secretaris van Platform Oude Riet, legt uit waarom hij ‘niet bijster enthousiast’ is over de Lelylijn en welke zorgen er leven. 

Wat doet Platform Oude Riet? 
“Ons doel is het verhaal van de wateren in het beekdalstelsel van de Oude Riet inzichtelijk, voorstelbaar en beleefbaar te maken. Langs het Dwarsdiep en Matsloot richten provincie en waterschap waterbergings- en natuurgebieden in. Marumerlage (boven Marum) is zo’n tien jaar geleden omgetoverd in een prachtig natuurgebied. Dit is het westelijke deel van de veelgeprezen Groningse onlanden, ook wel ‘Groeningen’ genoemd.

We organiseren bijeenkomsten (congres, lezingen), publiceren interviews en artikelen en spreken spelers in het besluitvormingsproces. Verder schrijven we mee over de cultuurhistorische / toeristische bebording. Grote infrastructurele ingrepen, zoals woningbouw bij Zuidhorn of de Lelylijn, hebben daarom onze kritische aandacht. In april heeft het platform nog deelgenomen aan een verdiepende sessie van projectorganisatie Lelylijn voor het Natura 2000-gebied Leekstermeer & Matsloot/Wespoort.”

Wat zijn de specifieke zorgen van Platform Oude Riet over de Lelylijn? 
“De Lelylijn zien we als een enorme ingreep in een kwetsbaar landschap. Natuurlijk hangt veel af van de tracékeuze. Een route direct aan de noordkant van de A7 tussen Drachten en Groningen is voor het rivierdal Oude Riet de slechtst denkbare optie. Zo’n tracé bedreigt de Marumerlage maar ook de natuurontwikkeling langs het Dwarsdiep. Een route aan de zuidkant van de A7 schept andere risico’s: om het spoor te kruisen zullen veel ingrepen nodig zijn. Het gaat in het Westerkwartier om 15 verplichte, ongelijkvloerse kruisingen. Een veel noordelijker route is vanuit ons perspectief minder bezwaarlijk. Toch zien we elk tracé als een nieuwe barrière in het landschap voor mens, fauna en flora.” 

Welk advies zou je projectorganisatie Lelylijn willen geven?
Onze taakstelling beperkt zich tot dallandschap Oude Riet. Maar een route vanaf de Noordoostpolder via Heerenveen, Drachten en Leek naar Groningen zal veel meer natuurgebieden gaan raken. Rust, ruimte en natuur zijn nu net het tafelzilver van het noorden. Dat maakt ons niet bijster enthousiast voor de Lelylijn. De aanleg ervan brengt jaren van bouwactiviteiten met zich mee. Als de trein eenmaal rijdt voorzien we veel problemen met geluidsoverlast, elk uur weer een keer of zes. Of daar de (geringe) tijdwinst tegen op weegt?”

“Voor deze algemenere bezwaren verwijzen we naar een vroege discussiebijdrage vanuit het Platform in Noorderbreedte: ‘Een wensdroom wordt een spookbeeld’
Mocht de Lelylijn aangelegd worden dan zal ons Platform de gevolgen zorgvuldig in kaart brengen en zo nodig compenserende maatregelen verlangen. Dat zal ongetwijfeld ook wat kansen met zich meebrengen.“

Voor meer info over het Platform Oude Riet: www.ouderiet.com

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan