06 februari 2023

Start participatietraject Lelylijn: lelylijnraadpleging.nl

Iedereen die dat wil kan meedenken over de plannen voor de Lelylijn. Via de website www.lelylijnraadpleging.nl kan een online raadpleging worden ingevuld. Dit is het eerste onderdeel in een breder participatietraject rondom de nieuwe spoorverbinding tussen het Noorden en de Randstad. De uitkomsten daarvan zullen bestuurders gebruiken bij de keuzes die over de Lelylijn worden gemaakt. De aftrap van het participatietraject voor de Lelylijn werd 6 februari gegeven op ROC Friese Poort in Emmeloord waar staatssecretaris Vivianne Heijnen samen met studenten de raadpleging invulde.

Iedereen kan meedenken

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat): “Ik vind het belangrijk dat iedereen kan meepraten over de plannen voor de Lelylijn. De nieuwe spoorlijn is een miljardeninvestering waar al lang over gesproken wordt. Ik ben benieuwd naar wat inwoners verwachten van de Lelylijn, welke kansen zij zien, maar ook welke zorgen zij hebben. Ik ben ervan overtuigd dat onze plannen beter worden als we de inbreng van inwoners daarin meenemen.”

Raadpleging

De online raadpleging stelt inwoners vragen over de voorkeuren en waarden voor de Lelylijn. Inwoners worden meegenomen in verschillende dilemma’s: Op hoeveel stations moet de trein stoppen? Hoeveel treinen per uur moeten er over de Lelylijn gaan rijden? Wat zou de reistijd van de snelste trein moeten zijn tussen Groningen/ Leeuwarden en Amsterdam? Dit levert een scherp beeld op van voorkeuren, gemeenschappelijke waarden en zorgen. De enquête staat open van maandag 6 februari tot vrijdag 31 maart. De resultaten zijn inmiddels (15 mei 2023) bekend en zijn hier te bekijken.

Breder traject

De online raadpleging is een initiatief van het Rijk en de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe, Flevoland, gemeenten Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen (dat zijn de Noordelijke overheden die de regio vertegenwoordigen bij het onderzoek naar de Lelylijn). Zij hebben afgesproken dat inwoners al direct vanaf het begin betrokken worden bij het maken van die plannen. Dat is bijzonder omdat het de eerste keer is dat inwoners op deze manier in de onderzoeksfase van een groot infrastructureel project betrokken worden.
Het participatietraject stopt niet bij de online raadpleging. Gedurende de hele looptijd van het onderzoek naar de Lelylijn zullen inwoners betrokken worden.

Stand van zaken

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat er 3 miljard euro is gereserveerd om met medefinanciering van de regio en Europese fondsen de Lelylijn aan te leggen. Hoe de Lelylijn precies moet gaan lopen is nog niet besloten. De plannen voor de Lelylijn moeten nog verder worden uitgewerkt en een definitief besluit voor de aanleg van de Lelylijn moet nog worden genomen. Doel is om in het najaar van 2024 samen met de regio een voorkeursvariant te hebben vastgesteld waarvoor de bijbehorende financiering is gevonden.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan