12 april 2024

Verdiepende sessies natuurgebieden rondom Lelylijn

Royal HaskoningDHV begeleidde in april opnieuw een 4-tal sessies. We keken naar het Natura 2000-gebied Leekstermeer & het gebied Matsloot-Westpoort, de bossen van Beetsterzwaag & Natura 2000-gebied Van Oordt’s Mersken, het gebied Tsjûkemar/ Tjeukemeer en het Natura 2000-gebied Ketelmeer.

Deze bijeenkomsten waren bedoeld om de uitkomsten uit de eerste ronde sessies in januari/ februari verder aan te vullen met kansen, bedreigingen en ontwikkelingen in relatie tot de Lelylijn op het gebied van natuur, water en landschap. Ook werden onderzoeksvragen geïnventariseerd voor een eventuele volgende fase van de Lelylijn. Dit betreffen onderzoeken op het gebied van water, bodem, natuur, landschap, geluid en techniek.

Royal HaskoningDHV gaat de resultaten van de sessies verwerken in een rapportage. Deze rapportage wordt onderdeel van de beslisinformatie, die we verzamelen.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan