11 juli 2023

Voortgang Lelylijn onderzoek

Houtkoolschets van ontwikkelperspectief Lelylijn

In het afgelopen half jaar (januari – juni 2023) is er veel gebeurd in het onderzoek naar de Lelylijn. Hieronder hebben we de belangrijkste ontwikkelingen op een rij gezet. En we kijken alvast vooruit naar het komende (half) jaar.

Voortgang NOVEX onderzoek Lelylijn: houtskoolschets
Het NOVEX onderzoek naar de Lelylijn richt zich op de ruimtelijk-economische kansen en bredere welvaartsaspecten. De kern van de NOVEX-aanpak is het ontwikkelperspectief: een schets van de toekomstige omgeving van de Lelylijn, met een overzicht van wat mogelijk gerealiseerd kan worden. De eerste schets is gemaakt. Het is als het ware een houtskoolschets die nog geen definitieve keuzes bevat. Dit document geeft een beeld van de verschillende aspecten van de Lelylijn en laat zien dat het meer is dan alleen een spoorverbinding. Het dient als inspiratie en input voor de verdiepende vervolgfase die het komende jaar plaatsvindt.
Bekijk hier de houtkoolschets

Vervolgfase zomer 2023 – zomer 2024Na de zomer gaat de vervolgfase van het NOVEX onderzoek van start. Het doel is om in de zomer van 2024 een Ontwikkelperspectief voor de Lelylijn te presenteren. In deze fase worden complexe vraagstukken rondom wonen, economie, bereikbaarheid, en natuur en landschap verder uitgewerkt en onderbouwd. De betrokkenheid van provincies, gemeenten, waterschappen en andere belanghebbenden hierbij is erg belangrijk.

Voortgang MIRT onderzoek: Lelylijn alternatieven
In het MIRT-onderzoek naar de Lelylijn zijn verschillende alternatieven verkend. In het komende jaar worden ten minste twee van deze alternatieven verder uitgewerkt, inclusief kostenramingen en haalbaarheidsbeoordelingen. Ook hierbij wordt er samengewerkt met provincies, gemeenten en waterschappen.

Voortgang Omgeving
Het afgelopen half jaar heeft de projectorganisatie Lelylijn gesprekken gevoerd met verschillende partijen om het onderzoek verder te verbeteren:

  • Online raadpleging Lelylijn: ruim 11.000 inwoners hebben meegedaan aan een online burgerraadpleging over de plannen voor de Lelylijn. 
  • VNG-congres in Groningen: Tijdens een workshop hebben bijna 50 deelnemers meegedacht over de aanpak van de Lelylijn en participatie.
  • Gesprek over Brede Welvaart: Vertegenwoordigers uit Noordelijk Nederland hebben input geleverd voor de aanpak van het NOVEX onderzoek.
  • Bijeenkomsten per provincie: Er zijn gesprekken geweest met bijna 100 mensen van betrokken overheden, waarbij aandachtspunten zijn verzameld.
  • Onderwijsinstellingen: Studenten van bijvoorbeeld de TU Delft hebben ontwerpen gemaakt voor de Lelylijn.

Het komende half jaar wordt er extra aandacht besteed aan het betrekken van de omgeving. Er worden inhoudelijke werksessies georganiseerd om lokale expertise op te halen, er zullen bestuurlijke bijeenkomsten plaatsvinden. En we gaan een nieuw participatieproces organiseren in het verlengde van de online raadpleging dit jaar. 

Bekijk hier het rapport over de uitkomsten van de online raadpleging.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan