26 februari 2024

Waardevolle gesprekken tijdens Bereikbaarheidsonderzoek

Van de Noordse Woelmuis en Vuurvlinder tot de inpassing binnen druk stedelijk gebied: Het Bereikbaarheidsonderzoek is onderweg en er zijn waardevolle gesprekken gevoerd in Noordelijk Nederland!

In februari zijn er vijf provincie-ateliers gehouden voor Noord Holland, Overijssel, Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Energieke en constructieve sessies waar meer in detail naar de inpassing van de verschillende alternatieven/routes van de Lelylijn is gekeken.
Ondanks dat onze opdracht vraagt dat we op hoofdlijnen een beeld van de kosten geven, is het soms nodig om de diepte in te gaan. Dit met veel input van de collega’s van gemeentes, provincies, waterschappen, RWS en ProRail.

In Flevoland sloten we af. Dank aan alle collega’s die de afgelopen periode hebben meegedacht. In april is er een vervolg op deze sessies.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan