22 juni 2024

Wethouder Jelle Zoetendal van gemeente Heerenveen over de Lelylijn

Jelle Zoetendal

Jelle Zoetendal is sinds januari 2014 wethouder bij de gemeente Heerenveen. In zijn portefeuille zitten onder andere verkeer & vervoer, bereikbaarheid en volkshuisvesting. Hiervoor was hij vanaf 2006 gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan van 2010 tot 2013 fractievoorzitter. Tot 2013 was Zoetendal werkzaam bij Grontmij (thans Sweco), een Europees advies- en ingenieursbureau dat zich bezighoudt met energie, wegen, duurzame gebouwen en water.

Wat kan de Lelylijn volgens u betekenen? Welke kansen en mogelijkheden ziet u voor Heerenveen en voor de regio?
“Alles wat Heerenveen heeft, is voor een groot deel ontstaan dankzij de goede bereikbaarheid die wij al hebben. Heerenveen ligt op een kruispunt van twee snelwegen. En vroeger, in de tijd van de turfwinning, lag Heerenveen op een kruispunt van vaarwegen. Maar wat wij in toenemende mate merken, is dat die ene spoorverbinding die we hebben nog weleens kwetsbaar is. Als er bij Meppel bijvoorbeeld iets aan de hand is, dan komen er geen treinen naar het noorden. En de treintijden naar de Randstad zijn op dit moment echt wel lang. Je bent bijna langer onderweg van Heerenveen naar Amsterdam dan van Amsterdam naar Antwerpen of Parijs! Bereikbaarheid is belangrijk voor het noorden van het land. We hebben een goede bereikbaarheid nodig om aantrekkelijk te zijn en te blijven, met name voor jonge mensen om zich hier te vestigen. Of juist om hier te blijven wonen. Daarom weet ik zeker dat een Lelylijn grote kansen biedt.”

Welke uitdagingen brengt de Lelylijn volgens u met zich mee?
“Wat ik een uitdaging vind, is dat we als gemeente op dit moment rekening moeten houden met meerdere scenario’s. Want het is nog niet zeker waar en hoe de Lelylijn precies gaat lopen. Daarom maken we bij veel plannen steeds verschillende scenario’s. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt het steeds belangrijker om daar duidelijkheid in te krijgen.

De aanleg van een Lelylijn is qua infrastructuur heel ingrijpend. Afhankelijk van het tracé voor de Lelylijn krijgt Heerenveen waarschijnlijk een nieuw treinstation. Dat heeft dan ook gevolgen voor de ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, onderwijs en zorg. 

Buiten Heerenveen zal de Lelylijn door een aantal lager gelegen gebieden komen, waaronder veengrond. En er is landbouw en natuur. Dat hoeft elkaar niet per se te bijten. Als je in de trein naar Lelystad zit, dan rijd je bijvoorbeeld door de Oostvaardersplassen. De spoorverbinding gaat dwars door het natuurgebied. De natuur hoeft er niet veel hinder van te ondervinden. Maar er moet wel goed over worden nagedacht.”

Hoe bent u betrokken bij het project Lelylijn?
“Vanuit Fryslân zijn gedeputeerde Matthijs de Vries en wethouder Evert Stellingwerf van de gemeente Leeuwarden lid van de Stuurgroep Lelylijn. Binnen Fryslân hebben we altijd een voorbereidend bestuurlijk overleg, waarbij wethouders, en één Burgemeester uit in totaal zeven Friese gemeenten aanwezig zijn, zodat we onze vertegenwoordiging in de stuurgroep kunnen voeden. Ik ben ook bij deze bijeenkomsten aanwezig. Daarnaast ben ik ook aanwezig geweest bij de wat grotere bijeenkomsten over het project Lelylijn hier in de provincie Fryslân.”

Als u de projectorganisatie Lelylijn één tip kon geven, wat zou dat zijn?
“Uiteindelijk vraagt dit grote project vooral bestuurlijke lef. Het is voor mij en mijn collega-wethouders heel verleidelijk om naar onze eigen gemeente te kijken en te zeggen wat wel en niet kan. Maar het is veel belangrijker om dit project in een groter perspectief te zien. Ik hoop dat de projectorganisatie het grotere plaatje goed naar voren kan brengen. Dan kunnen wij als bestuurders het grotere belang voor ogen houden en alle keuzes op die manier goed afwegen.”

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan