Onderzoek

Projectorganisatie Lelylijn doet onderzoek naar de Lelylijn. Het doel is om de potentiële waarde en de bijbehorende investering van de Lelylijn in kaart te brengen.
De projectorganisatie werkt met vijf werklijnen:


Bereikbaarheid (OV en infrastructuur)

We onderzoeken de mogelijke trajecten zodat we bijbehorende kosten in beeld kunnen brengen. Dit onderzoek doen we in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).
Lees meer >


NOVEX Ontwikkelperspectief

In het gebied waar de toekomstige Lelylijn mogelijk gaat komen, moeten verschillende onderdelen een plek krijgen. NOVEX is het programma dat regie voert bij het leggen van de ruimtelijke puzzel rondom de Lelylijn, in samenwerking met provincies, gemeenten en waterschappen. De kern van de NOVEX-aanpak is het ontwikkelperspectief: een schets van de toekomstige omgeving van de Lelylijn, met een overzicht van wat mogelijk gerealiseerd kan worden. We gaan hierbij uit van vier denkrichtingen.
Lees meer >


Omgeving en participatie

We betrekken inwoners, bestuurders, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij onze zoektocht. We zijn onze zoektocht gestart met een online raadpleging. Hierin hebben meer dan 11.000 inwoners hun ideeën én zorgen gedeeld. Uit de resultaten blijkt dat betere bereikbaarheid en een sterke economie belangrijk worden gevonden. En dat de lijn zo weinig mogelijk nadelen mag hebben voor landschap, natuur en omwonenden. 
Bekijk hier de resultaten.


Brede Welvaart

We brengen in kaart hoe de spoorlijn bij kan dragen aan de brede welvaart. Daarbij kijken we naar huidige en toekomstige generaties. Dit omvat verschillende belangrijke aspecten, waaronder: bereikbaarheid van banen, besteedbaar inkomen, tevredenheid over huisvesting en leefomgeving en voorzieningenniveau. Ook wordt onderzocht wat voor effect de Lelylijn kan hebben op de manier waarop mensen reizen en wat de gevolgen zijn voor milieu en klimaat.
Lees meer >


Internationaal onderzoek

In het internationale onderzoek brengen we de reizigers en de kosten in beeld voor de verbinding met andere landen. Daarbij kijken we vooral naar België en Duitsland met verschillende oplossingsrichtingen. Zo wordt gekeken in hoeverre bestaande verbindingen kunnen helpen, maar ook of nieuwe rails nodig is.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan