Brede welvaart

Binnen deze onderzoekslijn onderzoeken we de impact van de Lelylijn op de brede welvaart. Brede welvaart gaat over de kwaliteit van leven, niet alleen nu, maar ook in de toekomst en op andere plekken.

De Lelylijn is meer dan alleen een nieuwe spoorlijn. Het kan een middel zijn om de regio Noordelijk Nederland te versterken. Voor het onderzoek naar brede welvaart kijken we dan ook niet alleen naar de economische voordelen, zoals betere verbindingen en toegang tot werk, maar ook naar de bredere impact op het dagelijks leven van de inwoners. Dit gebeurt zowel kwantitatief, met behulp van cijfers en statistieken, als kwalitatief, door middel van gesprekken en workshops met bewoners.


Workshops met inwoners

Voor het kwalitatieve gedeelde waren bewoners uitgenodigd om tijdens een workshop hun verwachtingen en zorgen over de Lelylijn te delen. Ze bespraken hoe de nieuwe treinverbinding hun leven in de toekomst zou kunnen veranderen, zowel positief als negatief. Hiermee verwachten we een beeld van de mogelijke effecten op de lange termijn voor verschillende groepen mensen, zoals ouderen jongeren en forenzen, te krijgen. Daarbij worden verschillende thema’s onderzocht zoals materiële bestaanszekerheid, milieu en natuur, woonomgeving, sociale cohesie, welzijn, klimaat en bereikbaarheid. Meer informatie hierover staat op de website van het Sociaal Planbureau Groningen

Klankbordgroep brede welvaart Lelylijn

Om de kwaliteit van de onderzoek te waarborgen is er een klankbordgroep brede welvaart opgericht, met experts die feedback geven op de aanpak en onderzoeken naar de brede welvaartseffecten.
De klankbordgroep bestaat uit:
– Aleid Brouwer (CMO STAMM)
– Wouter Marchand (Planbureau Fryslân)
– Lauri de Boer (Kennisinstituut Mobiliteit)
– Anet Weterings (Planbureau van de Leefomgeving).

Besluitvorming

Door zowel objectieve cijfers als persoonlijke ervaringen mee te nemen, proberen we een zo’n compleet mogelijk beeld van de impact van de Lelylijn op brede welvaart te krijgen. Dit is belangrijk voor betrokken overheden die uiteindelijk moeten beslissen of het project Lelylijn naar de volgende fase kan.

Bekijk hier de andere onderzoekslijnen.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan