Achtergrond

De Lelylijn is de voorgestelde treinverbinding tussen Noordelijk Nederland en de Randstad. Maar de Lelylijn is nog zoveel meer! De Lelylijn kan bijdragen aan het verbinden van regio’s, economische structuurversterking en aan brede welvaart in Nederland. Brede welvaart gaat over het welzijn van huidige en toekomstige generaties, over factoren als gezondheid, toegang tot voorzieningen en de omgeving waarin mensen leven. 

In de jaren ‘60 werd er al gesproken over de aanleg van een spoorlijn tussen de Randstad en Noordelijk Nederland. Sindsdien zijn er meerdere studies en onderzoeken naar de Lelylijn gedaan. Toch is de spoorverbinding tussen Lelystad – Leeuwarden en Groningen nog altijd een ontbrekende schakel. In 2019 kreeg de Lelylijn een nieuwe impuls: een plan van provincies, gemeenten en belangengroepen kreeg steun van de regering. Rijk en regio besloten om samen te onderzoeken of de Lelylijn het waard is om verder te verkennen. In dit onderzoek werken we uit hoe de Lelylijn kan bijdragen aan versterking van de economie van het Noorden, de ontsluiting van nieuw te ontwikkelen woningbouwgebieden en betere internationale treinverbindingen met het noorden van Duitsland.


Eind 2024: beslissing over volgende fase

Een definitief besluit voor de aanleg van de Lelylijn moet nog worden genomen. Het doel van het project Lelylijn is om de potentiële waarde en de bijbehorende investering van de Lelylijn in kaart te brengen. Tegen het einde van 2024 willen we de beslisinformatie opleveren aan bestuurders zodat zij kunnen beslissen of het project Lelylijn al dan niet van de onderzoeksfase naar de verkenningsfase kan gaan. 

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan