03 juli 2024

Dijkgraaf Luzette Kroon van Wetterskip Fyslan over de Lelylijn

Luzette Kroon is dijkgraaf van Wetterskip Fryslân en bestuurslid bij de Unie van Waterschappen.
Kroon zit namens zes noordelijke waterschappen in de stuurgroep van het project Lelylijn om de belangen van de waterschappen goed te vertegenwoordigen. Daarbij ligt de focus op het laten doorwerken van water- en bodemprincipes in ruimtelijke beslissingen.

Wat kan de Lelylijn volgens u betekenen? Welke kansen en mogelijkheden ziet u?
“De aanleg van de Lelylijn kan de noordelijke provincies een aantrekkelijk perspectief bieden door de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren.
Voor de waterschappen is het belangrijk dat water en bodem als leidende principes worden gehanteerd bij het maken van ruimtelijke keuzes. Op basis van deze principes worden randvoorwaarden gesteld en wordt meegedacht over de concrete invulling.”

Welke uitdagingen brengt de Lelylijn volgens u met zich mee? Waar moet rekening mee worden gehouden als we kijken naar het water in de regio?
“Bij de aanleg van de Lelylijn moeten de kenmerken en identiteit van het gebied centraal staan. Naast een goede landschappelijke inpassing, is het belangrijk om op de lange termijn rekening te houden met de kwaliteit van bodem en water. De aanleg van de Lelylijn mag in de toekomst geen beperkingen opleggen aan het functioneren van het water- en bodemsysteem (lock-in). De waterschappen brengen hun kennis in over het watersysteem en de bijbehorende uitdagingen op de lange termijn.
Daarnaast biedt de aanleg van de Lelylijn ook kansen om klimaatadaptieve maatregelen uit te voeren, zoals waterberging. Klimaatadaptieve maatregelen zijn acties die we nemen om ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.”

Wetterskip participeert in het project Lelylijn om ‘water en bodem sturend’ vorm en inhoud te geven. Kunt u aangeven hoe de waterschappen dat doen?
“De waterschappen geven aan de voorkant al inzicht in de gevolgen van bouwen in specifieke gebieden. Dit gebeurt op basis van hun expertise in watersystemen en de eigenschappen van verschillende grondsoorten. Op deze manier wordt voorkomen dat er overlast ontstaat, problemen moeten worden opgelost of dat lasten worden afgewenteld op andere gebieden of toekomstige generaties.”

Wat is uw reactie op de drie basisalternatieven (mogelijke tracés)?
“Vanuit de projectorganisatie is gekozen om alleen voor het bundelingstracé een nadere uitwerking naar denkrichtingen te maken en niet voor de twee alternatieve tracés. De reactie van de noordelijke waterschappen is dan ook hierop gericht. Op dit moment is het lastig om te reflecteren op de andere alternatieve tracés omdat daar nog niet genoeg informatie over beschikbaar is.

Als het tot een MIRT-verkenning komt (besluitvorming daarover wordt eind 2024 verwacht), dan zullen de drie tracés op eenzelfde manier moeten worden onderzocht en kan een meer evenwichtige vergelijking worden gemaakt. Ongeacht de tracékeuze, we beoordelen altijd op basis van het principe water- en bodemsturend.”

Als u de projectorganisatie Lelylijn een tip kon geven, wat zou dat zijn?
“Hanteer de principes van water en bodem sturend als tafel om op te puzzelen en neem daarbij de langere termijn in ogenschouw (2050-2100).

Houdt een brede blik, de Lelylijn is meer dan een infraproject.”

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan