15 mei 2024

Wethouder Evert Stellingwerf van gemeente Leeuwarden over de Lelylijn

Evert Stellingwerf

Evert Stellingwerf is sinds 2022 wethouder van de gemeente Leeuwarden met in zijn portefeuille mobiliteit, energie en duurzame ontwikkeling. Evert studeerde technische planologie in Groningen in de periode dat de Zuiderzeelijn in de ijskast werd gezet. In zijn werk als planoloog en als gemeenteraadslid heeft hij veel ervaring opgedaan met onderwerpen in de fysieke leefomgeving met een focus op stedenbouw, verkeer, milieu en energie. Stellingwerf is lid van de stuurgroep Lelylijn.


Wat kan de Lelylijn volgens u betekenen? Welke kansen en mogelijkheden ziet u voor Leeuwarden en voor de regio?  
“De Lelylijn is van groot belang voor Leeuwarden en de regio omdat deze zorgt voor een snellere en robuustere verbinding met andere delen van het land. Alle treinen moeten nu via de kwetsbare ‘flessenhals’ bij Meppel. Voor het noorden is de arbeidsmarkt in de toekomst een grote uitdaging. Zeker in het gebied rondom Leeuwarden. Er zijn niet genoeg mensen beschikbaar om alle vacatures te vullen en dit neemt in de toekomst alleen maar verder toe. Daarom is het belangrijk dat we de grenzen van onze arbeidsmarkt ‘oprekken’ en zorgen voor betere verbindingen in het noorden én met de rest van het land.

In Leeuwarden zijn vele bedrijven en kennisinstellingen gevestigd die tot de (inter)nationale top behoren. Een overstapvrije verbinding met een eindstation in Leeuwarden zorgt ervoor dat het innovatie-ecosysteem rondom watertechnologie en voedseltechnologie beter verbonden raakt met andere innovatie-clusters. Dit leidt tot meer uitwisseling en ontwikkeling van nieuwe kennis.

Omgekeerd is een betere verbinding ook van nationaal belang. Leeuwarden biedt substantiële mogelijkheden voor de bouw van nieuwe woningen. Door inbreiding en uitbreiding bouwen wij tot 2030 zo’n 6.000 woningen. In de periode 2031-2050 is er potentie voor 10.000 tot 20.000 woningen in de omgeving van verschillende treinstations.”  

Welke uitdagingen brengt de Lelylijn volgens u met zich mee?
Een goede inpassing in het landschap is van groot belang voor de brede welvaart van Friesland. Ook het bodem- en watersysteem is een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast zal er besloten moeten worden waar wel en niet een station kan komen. Er zit een spanningsveld tussen een snelle ontsluiting en de keuze voor meerdere stations.”Door de Lelylijn ontstaat een betere ontsluiting van Leeuwarden en de omliggende regio. Het onderliggende openbaar vervoer-netwerk kan hierdoor ook een impuls krijgen en moeten goed worden meegenomen in het totale plaatje.”

Als u de projectorganisatie Lelylijn één tip kon geven, wat zou dat zijn?
“Blijf inzetten op het betrekken van de bevolking en stakeholders bij de voortgang van de plannen.”

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan